چاشنی احساسات - بلموت آفابت


چاشنی احساسات

اگر از شما بپرسند، مواردی که یک مربی باید در آن مهارت داشته باشد چیست؟ ممکن است، لیستی مفصل از مهارت ها و تکنیک ها فراهم کنید که برخی از آن عبارتند از«شیوه های کلاسداری، روش های اردو داری، مهارت های فردی(مثل اعتماد به نفس، تمرکز، تند خوانی و…)، روش های ارتباط موثر، مدیریت زمان، فنون مشاوره، آشنایی با شبهات اعتقادی، آشنایی با هنر ها، ورزش ها و مشاغل، احکام، اخلاق و…».

اما بسیاری دیده می شود افرادی که در ابتدای مسیر تربیت، با جدیت و پشتکار زیاد، تمامی این فنون را از طریق شرکت در دوره های معتبر یا مطالعات تظریات و مطالب روانشناسی در مجلات یا کتاب های روانشناسی تربیتی، فرا می گیرند ولی در مرحله عمل با نتایج کاملا معک.س مواجه شده، در نوجوان نتیجه و تاثیری از آموخته ها و تجارب خود مشاهده نمی کنند. باید تمام تئوری ها و مطالب خشک نظری را همراه با چاشنی مناسب به افراد تزریق کنی که آن چاشنی مناسب چیزی نیست، جز احساسات و عاطفه.

اگر قرار است به یک نوجوان بگویی: «دوستت دارم» گفتن این جمله و لبخند زدن به صورتی که دندان نمایان باشد و حالت چهره عوض شود کافی نیست. بلکه باید عمیقا مخاطب را دوست داشته باشی و از صمیم قلب این جمله را بر زبان آوری نه فقط به صورت تصنعی و کلیشه ای.

البته باید با گذشت زمان، عنصر بسیار مهم تری به نام تجربه نیز به این معجون اضافه خواهد شد و اکسیری از مطالعه، احساس و تجربه را برای نتیجه گیری بهتر خواهد ساخت


زمان: 2018-05-16 21:45:09